Privacystatement

Dit is het privacystatement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederlands Frituurcentrum B.V. (statutair) gevestigd te Veldhoven. Dit privacystatement is van toepassing op alle diensten die het Nederlands Frituurcentrum aanbiedt (o.a. via www.frituurcentrum.nl, www.smulgids.nl en www.smulscore.nl).

Algemeen

Nederlands Frituurcentrum respecteert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) de privacy van de gebruikers van haar websites en hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die een gebruiker aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld en verwerkt.

Door persoonsgegevens achter te laten op de website gaat de gebruiker er mee akkoord dat Nederlands Frituurcentrum deze gegevens overeenkomstig dit privacystatement verwerkt.

Onze gegevens zijn:

NEDERLANDS FRITUURCENTRUM B.V.
Blaarthemseweg 72
5502 JW VELDHOVEN

Telefoon: 040-7200900
E-Mail: info@frituurcentrum.nl

 

Gebruik gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om die dienstverlening bij je onder de aandacht te brengen en je daarover op de hoogte te houden. De verstrekte gegevens kunnen door Nederlands Frituurcentrum specifiek worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor het verzorgen van een training of opleiding. Als je een training of opleiding bij ons wilt volgen of als je wilt dat jouw werknemers een opleiding bij ons volgen, verwerken wij een aantal gegevens van je of jouw werknemers. Dit zijn, indien de opleiding niet met een examen, certificaat of bewijs van deelname wordt afgesloten: voornaam, achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, naam en e-mailadres van de contactpersoon opdrachtgever, functietitel. Indien de training of opleiding wordt afgesloten met een examen, een certificaat of een bewijs van deelname dan hebben wij nog een aantal aanvullende gegevens nodig. Dit zijn: geboortedatum en geboorteplaats.  Branche en/of landelijk erkende examenbureaus verplichten ons om deze gegevens te verwerken;

In het kader van trainingen en opleidingen verwerken we ook aanvullende persoonsgegevens van onze deelnemers. Denk daarbij aan scores, cijfers, waarderingen, aan jou gegeven feedback op opdrachten, cijferlijsten en diploma’s enzovoorts. Deze gegevens van onze deelnemers kunnen worden gedeeld met de werkgever;

Als je een training of opleiding wilt reserveren. Voor dit doel verwerken wij voornaam, achternaam, e-mailades en (mobiele) telefoonnummer. Hierdoor kunnen wij contact met je opnemen;

Voor het versturen van onze nieuwsbrief. Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Voor dit doel verwerken wij voornaam, achternaam en e-mailadres;

Voor het beantwoorden van een vraag. Via onze website kun je het contactformulier met jouw vraag invullen. Hierbij vragen wij naar jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, en (mobiele) telefoonnummer. Wij verwerken deze gegevens zodat wij jouw vraag zo volledig mogelijk kunnen beantwoorden;

Voor het bezoek aan onze websites en om deze websites goed te laten functioneren. Als je gebruik maakt van een van onze websites worden er automatisch gegevens van je verzameld via cookies, o.a. ook jouw IP-adres. Voor meer informatie over de cookies die op jouw apparaat worden geplaatst en welke gegevens wij via de cookies verzamelen, verwijzen wij naar ons cookiestatement;

Om onze social mediakanalen bij je onder de aandacht te brengen. Om onze social mediakanalen te promoten hebben wij zogenaamde social mediabuttons op onze website opgenomen. Via deze buttons worden cookies op jouw apparaat geplaatst. Voor meer informatie over de cookies die op jouw apparaat worden geplaatst, verwijzen wij naar ons cookiestatement ;

Rechtsgrond verwerking gegevens

Nederlands Frituurcentrum verwerkt de persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, doorgaans om een verzoek om informatie over haar diensten of producten te verwerken, een catalogus of offerte toe te zenden, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens door Nederlands Frituurcentrum, mits je hiermee hebt ingestemd, worden gebruikt om  je te informeren over producten of diensten van Nederlands Frituurcentrum die voor je interessant kunnen zijn in de vorm van een nieuwsbrief.

De rechtsgronden voor de gegevensverwerking zijn:

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Nederlands Frituurcentrum en haar klanten
Wij verwerken persoonsgegevens, omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor het verzorgen van de training en opleiding en het afleggen van het afrondende examen.

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Nederlands Frituurcentrum
Er zijn een aantal wetten waar Nederlands Frituurcentrum als opleidingsinstituut aan moet voldoen. Deze wetten kunnen ons verplichten om bepaalde gegevens van de cursisten te verzamelen en te verstrekken aan derde partijen (waaronder branche en/of landelijk erkende examenbureaus en overheidsinstanties).

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nederlands Frituurcentrum
Wij kunnen telefoongesprekken met je opnemen. De verwerking van deze telefoongesprekken is noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening op dit punt te verbeteren. Ook hebben wij er belang bij om onze klanten op de hoogte te houden van onze dienstverlening via onze nieuwsbrief.

Toestemming voor de gegevensverwerking
Voor al het overige zullen wij jouw gegevens uitsluitend gebruiken en eventueel doorgeven aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je de gegevens heeft verstrekt. Daarna verwijderen we alle data die naar je herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

Je kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Nederlands Frituurcentrum over je verwerkt en deze laten corrigeren, verwijderen of overdragen door een verzoek daartoe te sturen naar info@frituurcentrum.nl.

Doorgifte gegevens aan derden

Nederlands Frituurcentrum verhuurt, verkoopt of verstrekt de door haar ontvangen persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Wij verstrekken de gegevens van onze deelnemers aan branche en/of landelijk erkende examenbureaus indien de opleiding wordt afgesloten met een examen.

De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken om je een dienst te leveren namens ons, tenzij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw gegevens.  Branche en/of landelijk erkende examenbureaus zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van onze deelnemers.

Beveiliging van gegevens

Nederlands Frituurcentrum heeft privacy hoog in het vaandel staan en zorgt er voor dat jouw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Nederlands Frituurcentrum heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

Rechten met betrekking tot de gegevensverwerking

Je kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Nederlands Frituurcentrum over je verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@frituurcentrum.nl. Ter controle van jouw identiteit kan Nederlands Frituurcentrum je vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij jouw BSN nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: het BSN staat op meerdere plaatsen op identiteitsbewijzen vermeld.

Naar aanleiding van dit inzageverzoek kun je Nederlands Frituurcentrum verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Ben je van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je het recht hebt om de op jouw betreffende persoonsgegevens die je aan Nederlands Frituurcentrum hebt verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@frituurcentrum.nl.

Tenslotte

Nederlands Frituurcentrum aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Nederlands Frituurcentrum behoudt zich het recht voor om dit privacystatement te wijzigen. Elke aanpassing zal door Nederlands Frituurcentrum op haar websites worden gepubliceerd. Je doet er om die reden verstandig aan om de website en dit privacystatement regelmatig te raadplegen.

 

Het huidige privacy statement is laatstelijk bijgewerkt in januari 2020.